RODA

...nepralenktas apskaitos paprastumas

 • Padidinti šriftą
 • Šrifto dydis p/nutylėjimą
 • Sumažinti šriftą
Pagrindinis Žinynai Sąskaitų planas

Sąskaitų planas

El. paštas Spausdinti PDF

Sistema > Žinynai > Sąskaitų planas.

RODA leidžia vartotojui savo nuožiūra susidaryti sąskaitų planą.

 • Metai. Kiekvienais metais sąskaitų planas gali šiek tiek keistis, todėl kiekvienais metais naudojamas atskiras sąskaitų planas.
 • Sąskaitos numeris.
 • Sąskaitos pavadinimas.
 • Likutis. Įveskite “1” jei sąskaita turi vieną bendrą likutį (pvz. bankas, kasa, atsargos); įveskite “2” jei sąskaitoje skaičiuojamas likutis pagal kiekvieną kontrahentą (pvz. tiekėjai, pirkėjai, atskaitingi asmenys).
 • Valiuta. Jei sąskaita yra užsienio valiuta, reikia įvesti triraidį valiutos kodą (pvz. USD, PLN, RUB). Jei sąskaita yra nacionaline valiuta, t.y. eurais, laukas paliekamas neužpildytas.
 • Balansas. Prie kiekvienos balansinės sąskaitos reikia nurodyti balanso eilutės kodą. Kodo neveskite ranka, o pasirinkite dukart paspausdami kairįjį pelės klavišą.
 • +- Jei sąskaitoje sukauptas likutis įeina į balanso eilutę su minuso ženklu įveskite “-”. Žemiau yra pateiktas sąskaitų plano surišimo su balansu pavyzdys.
 • PNA. kiekvienai 5 ir 6 klasės sąskaitai reikia pasirinkti pelno nuostolio ataskaitos eilutės numerį ir įvesti ženklą (+ arba -). PNA eilutės numerio neveskite ranka, o pasirinkite dukart paspausdami kairįjį pelės klavišą. Į pasirinktą PNA eilutę pateks sąskaitos likutis su pasirinktu ženklu. Žemiau yra pateiktas sąskaitų surišimo su PNA pavyzdys.
 • +- Jei sąskaitoje sukauptas likutis įeina į PNA eilutę su minuso ženklu įveskite “-”.

 

Sąskaitų plano surišimo su balansu ir pelno nuostolio ataskaita pavyzdys

 

SąskaitaSąskaitos pavadinimas Balansas +- PNA +-
1 Ilgalaikis turtas
1A.1
1110 Įsigijimo savikaina 1A.1
1118 Amortizacija (–) 1A.1
1119 Vert?s suma??jimas (–) 1A.1
112 Presti?as 1A.1
1120 ?Presti?as sigijimo savikaina 1A.1
1128 Amortizacija (–) 1A.1
1129 Vert?s suma??jimas (–) 1A.1
113 Patentai, licencijos 1A.1
1130 Patentai licenzijos ?sigijimo savikaina 1A.1
1138 Amortizacija (–) 1A.1
1139 Vert?s suma??jimas (–) 1A.1
114 Programin? ?ranga 1A.1
1140 Programin? ?ranga ?sigijimo savikaina 1A.1
1148 Amortizacija (–) 1A.1
1149 Vert?s suma??jimas (–) 1A.1
115 Kitas nematerialusis turtas 1A.1
1150 Kitas nematerialus turtas ?sigijimo savikaina 1A.1
1151 I?ankstiniai apmok?jimai 1A.1
1158 Amortizacija (–) 1A.1
1159 Vert?s suma??jimas (–) 1A.1
12 Materialusis turtas 1A.2
120 ?em? 1A.2
1200 ?em? ?sigijimo savikaina 1A.2
1201 Perkainojimas 1A.2
1209 Vert?s suma??jimas (–) 1A.2
121 Pastatai ir statiniai 1A.2
1210 Pastatai ir statiniai ?sigijimo savikaina 1A.2
1211 Perkainojimas 1A.2
1212 Ruo?iami naudoti 1A.2
1217 ?sigijimo savikainos nusid?v?jimas (–) 1A.2
1218 Perkainotos dalies nusid?v?jimas (–) 1A.2
1219 Vert?s suma??jimas (–) 1A.2
122 Transporto priemon?s 1A.2
1220 Transporto priemon?s ?sigijimo savikaina 1A.2
1221 Perkainojimas 1A.2
1222 Ruo?iamos naudoti 1A.2
1227 ?sigijimo savikainos nusid?v?jimas (–) 1A.2
1228 Perkainotos dalies nusid?v?jimas (–) 1A.2
1229 Vert?s suma??jimas (–) 1A.2
123 Kita ?ranga, prietaisai, ?rankiai ir ?renginiai 1A.2
1230 Kita ?ranga, prietaisai, ?rankiai, ir ?renginiai ?sigijimo savikaina 1A.2
1231 Perkainojimas 1A.2
1232 Ruo?iami naudoti 1A.2
1237 ?sigijimo savikainos nusid?v?jimas (–) 1A.2
1238 Perkainotos dalies nusid?v?jimas (–) 1A.2
1239 Vert?s suma??jimas (–) 1A.2
124 Ma?inos ir ?rengimai 1A.2
1240 Ma?inos ir ?rengimai ?sigijimo savikaina 1A.2
1241 Perkainojimas 1A.2
1242 Ruo?iamos naudoti 1A.2
1247 ?sigijimo savikainos nusid?v?jimas (–) 1A.2
1248 Perkainotos dalies nusid?v?jimas (–) 1A.2
1249 Vert?s suma??jimas (–) 1A.2
125 Nebaigta statyba 1A.2
1250 Nebaigtos vykdyti statybos sutartys 1A.2
1251 Perkainojimas 1A.2
1252 I?ankstiniai apmok?jimai u? nebaigt? statyti ilgalaik? materialøj? tur 1A.2
1259 Vert?s suma??jimas (–) 1A.2
126 Kitas materialusis turtas 1A.2
1260 Kitas materialus turtas ?sigijimo savikaina 1A.2
1261 Perkainojimas 1A.2
1262 Ruo?iamas naudoti 1A.2
1263 I?ankstiniai apmok?jimai 1A.2
1267 ?sigijimo savikainos nusid?v?jimas (–) 1A.2
1268 Perkainotos dalies nusid?v?jimas (–) 1A.2
1269 Vert?s suma??jimas (–) 1A.2
16 Finansinis turtas 1A.3
160 Investicijos ? dukterines ir asocijuotas ?mones 1A.3
1600 Investicijos ? dukterines ?mones 1A.3
1601 Investicijos ? asocijuotas ?mones 1A.3
1609 Vert?s suma??jimas (–) 1A.3
161 Paskolos asocijuotoms ir dukterin?ms ?mon?ms 1A.3
1610 Paskolos dukterin?ms ?mon?ms 1A.3
1611 Paskolos asocijuotoms ?mon?ms 1A.3
1619 Abejotinos skolos (–) 1A.3
162 Po vieneriø metø gautinos sumos 1A.3
1621 Prekybos skolos 1A.3
1622 I?ankstiniai apmok?jimai 1A.3
1623 Lizingo (finansin?s nuomos) skolininkai 1A.3
1624 Po vieneriø metø gautinos sumos 1A.3
1629 Abejotinos skolos (–) 1A.3
163 Kitas finansinis turtas 1A.3
1631 Kitos investicijos 1A.3
1632 Ilgalaik?s investicijos laikomos iki i?pirkimo 1A.3
1633 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 1A.3
1639 Vert?s suma??jimas (–) 1A.3
164 Atid?tojo pelno mokes?io turtas 1A.3
1641 Atid?tojo pelno mokes?io turtas 1A.3
1649 Vert?s suma??jimas (–) 1A.3
2 TRUMPALAIKIS TURTAS 1B
20 Atsargos, i?ankstiniai apmok?jimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 1B.1
201 Atsargos 1B.1
2011 Med?iagos 1B.1
20110 Med?iagos ?sigijimo savikaina 1B.1
20119 Med?iagosVert?s suma??jimas (–) 1B.1
2012 Kuras 1B.1
20120 Kuras ?sigijimo savikaina 1B.1
20129 Kuras Vert?s suma??jimas (–) 1B.1
2013 Atsargin?s dalys 1B.1
20130 Atsargin?s dalys ?sigijimo savikaina 1B.1
20139 Atsargin?s dalys Vert?s suma??jimas (–) 1B.1
2014 Ma?avertis turtas 1B.1
20140 Ma?avertis turtas ?sigijimo savikaina 1B.1
20149 Ma?avertis turtas Vert?s suma??jimas (–) 1B.1
2015 Prek?s slirtos perparduoti 1B.1
20150 Prek?s skirtos perparduoti ?sigijimo savikaina 1B.1
20159 Prek?s skirtos perparduoti Vert?s suma??jimas 1B.1
2016 Nebaigta gamyba 1B.1
20160 Nebaigta gamyba savikaina 1B.1
20169 Nebaigta gamyba vert?s suma??jimas 1B.1
2017 Gatava produkcija 1B.1
20170 Gatavos produkcijos savikaina 1B.1
20179 Gatavos produkcijos vert?s suma??jimas 1B.1
202 I?ankstiniai apmok?jimai 1B.1
2021 I?ankstiniai apmok?jimai tiek?jams 1B.1
2023 I?ankstiniai mok?jimai biud?etui, i?skyrus pelno mokest? 1B.1
2024 B?simøjø laikotarpiø s?naudos 1B.1
2029 Abejotinos skolos (–) 1B.1
203 Nebaigtos vykdyti sutartys 1B.1
2031 Savikaina 1B.1
2032 Pripa?intas pelnas 1B.1
2033 Vert?s suma??jimas (–) 1B.1
24 Per vienerius metus gautinos sumos 1B.2
240 Tarpin? atsiskaitymø sudengimo s?skaita 1B.2
241 Pirk?jø ?siskolinimas 1B.2
2410 Pirk?jjø ?siskolinimas 1B.2
2411 Pirk?jø ?siskolinimas 1B.2
2412 Pirk?jø ?siskolinimas 1B.2
2419 Abejotinos skolos (–) 1B.2
242 Dukteriniø ir asocijuotø ?moniø skolos 1B.2
2421 Dukteriniø ?moniø skolos 1B.2
2422 Asocijuotø ?moniø skolos 1B.2
2429 Abejotinos skolos (–) 1B.2
243 Kitos gautinos sumos 1B.2
2431 Gautinas PVM 1B.2
2432 Biud?eto skola ?monei 1B.2
2433 Sodros skola ?monei 1B.2
2434 Kitos gautinos skolos 1B.2
2435 Atskaitingi asmenys 1B.2
24351 Atskaitingi asmenys 1B.2
24352 Atskaitingi asmenys 1B.2
2436 Sukauptos gautinos pajamos 1B.2
2439 Abejotinos skolos (–) 1B.2
26 Kitas trumpalaikis turtas 1B.3
261 Trumpalaik?s investicijos 1B.3
2611 Kitø ?moniø akcijos 1B.3
2612 Obligacijos 1B.3
2613 Kiti vertybiniai popieriai 1B.3
2619 Vert?s suma??jimas (–) 1B.3
263 Kitas trumpalaikis turtas 1B.3
2631 Kitas trumpalaikis turtas 1B.3
2632 I? anksto sumok?tas pelno mokestis 1B.3
27 Pinigai ir pinigø ekvivalentai 1B.4
270 Pinigø ekvivalentai 1B.4
271 S?skaitos bankuose 1B.4
2710 S?skaitos bankuose 1B.4
2711 S?skaitos bankuose 1B.4
2712 S?skaitos bankuose 1B.4
2713 S?skaitos bankuose 1B.4
2714 S?skaitos bankuose (Seb Vilniaus bankas) 1B.4
272 Kasa 1B.4
2721 Kasa 1B.4
273 Pinigai kortel?je 1B.4
274 Rezervuotos l??os 1B.4
279 ??aldytos s?skaitos (–) 1B.4
3 NUOSAVAS KAPITALAS 2D
30 Kapitalas 2D.1
301 ?statinis pasira?ytasis kapitalas 2D.1
3011 Paprastosios akcijos 2D.1
3012 Privilegijuotosios akcijos 2D.1
3013 Darbuotojø akcijos 2D.1
302 Pasira?ytasis neapmok?tas kapitalas (–) 2D.1
303 Akcijø priedai 2D.2
304 Savos akcijos (–) 2D.1
32 Perkainojimo rezervas (rezultatai) 2D.3
321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas 2D.3
322 Ilgalaikio finansinio turto perkainojimo rezultatas 2D.3
33 Rezervai 2D.4
331 Privalomasis 2D.4
332 Savoms akcijoms ?sigyti 2D.4
333 Kiti rezervai 2D.4
34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2D.5
341 Ataskaitiniø metø nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2D.5
3411 Pelno (nuostoliø) ataskaitoje pripa?intas ataskaitiniø metø grynasis n 2D.5
3412 Pelno (nuostoliø) ataskaitoje nepripa?intas ataskaitiniø metø pelnas ( 2D.5
342 Ankstesniøjø metø nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2D.5
3421 Pelno (nuostoliø) ataskaitoje pripa?intas ankstesniøjø metø grynasis n 2D.5
3422 Pelno (nuostoliø) ataskaitoje nepripa?intas ankstesniøjø metø pelnas ( 2D.5
3423 Ankstesniøjø metø apskaitos politikos keitimo nepaskirstytasis pelnas 2D.5
3424 Ankstesniøjø metø esminiø klaidø taisymo nepaskirstytasis pelnas (nuos 2D.5
35 DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS 2E
3501 Gautinos dotacijos ir subsidijos 2E
3511 Gautos dotacijos ir subsidijos 2E
390 Suvestin?s s?skaitos 2D.5
4 MOK?TINOS SUMOS IR ?SIPAREIGOJIMAI 2G
40 Po vieneriø metø mok?tinos sumos ir ilgalaikiai ?sipareigojimai 2G.1
401 Finansin?s skolos 2G.1
4011 Lizingo (finansin?s nuomos) ar pana??s ?sipareigojimai 2G.1
4012 Kredito ?staigoms 2G.1
4013 kitos finansin?s skolos 2G.1
402 Skolos tiek?jams 2G.1
403 Gauti i?ankstiniai apmok?jimai 2G.1
404 Atid?jimai 2G.1
4041 ?sipareigojimø ir reikalavimø padengimo atid?jimai 2G.1
4042 Pensijø ir pana?iø ?sipareigojimø atid?jimai 2G.1
4043 Kiti atid?jimai 2G.1
405 Atid?tieji mokes?iai 2G.1
4051 Atid?tasis pelno mokestis 2G.1
406 Kitos mok?tinos sumos ir ilgalaikiai ?sipareigojimai 2G.1
4061 ?sipareigojimai pagal mokestin?s paskolos sutartis 2G.1
4062 Kiti ?sipareigojimai 2G.1
44 Per vienerius metus mok?tinos sumos ir trumpalaikiai ?sipareigojimai 2G.2
441 Ilgalaikiø skolø einamøjø metø dalis 2G.2
4411 Lizingo (finansin?s nuomos) ir kiti pana??s ?sipareigojimai 2G.2
4412 Prekybos skolos 2G.2
4413 Kitos skolos 2G.2
442 Finansin?s skolos 2G.2
4421 Kredito ?staigoms 2G.2
4422 Kitos skolos (akcininkams) 2G.2
443 Skolos tiek?jams 2G.2
4430 Skolos tiek?jams 2G.2
4431 Skolos tiek?jams 2G.2
4432 Skolos tiek?jamas 2G.2
4433 Skolos tiek?jams 2G.2
444 Gauti i?ankstiniai apmok?jimai 2G.2
445 Pelno mokes?io ?sipareigojimai 2G.2
4451 Socialinio mokes?io ?sipareigojimai 2G.2
446 Su darbo santykiais susijæ ?sipareigojimai 2G.2
4461 Mok?tinas darbo u?mokestis 2G.2
4462 Mok?tinas gyventojø pajamø mokestis 2G.2
4463 Mok?tinos socialinio draudimo ?mokos 2G.2
4464 Mok?tinos garantinio fondo ?mokos 2G.2
4465 Kitos i?mokos dirbantiesiems 2G.2
4466 Atostoginiø kaupimai 2G.2
4467 Mok?tinos PSD ?mokos nuo nedarbingumo 2 d 2G.2
447 Atid?jimai 2F
448 Kitos mok?tinos sumos ir trumpalaikiai ?sipareigojimai 2G.2
4481 Mok?tinos krovinio gabenimo i?laidos 2G.2
44811 Mok?tinos krovinio gabenimo i?laidos 2G.2
44812 Mok?tinos krovini gabenimo i?laidos 2G.2
44813 Mok?tinos sumos atskaitingiems asmenims 2G.2
4482 Mok?tinas gamtos ter?imo mokestis 2G.2
4483 Mok?tinas nekilnojamo turto mokestis 2G.2
4484 Mok?tinas PVM mokestis 2G.2
4485 Mok?tinas mokestis u? gamtos i?teklius 2G.2
4486 Mok?tinos komandiruot?s i?laidos 2G.2
44861 2G.2
4487 Mok?tinas Socialinis mokestis 2G.2
4488 Mok?tinas ?em?s mokestis 2G.2
5 PAJAMOS 2D.5 1.
50 Pardavimo pajamos 2D.5 1.
500 Pardavimo pajamos 2D.5 1.
505 Paslaugø pajamos 2D.5 1.
5051 Melioracijos darbø pajamos 2D.5 1.
5052 Keliø statybos pajamos 2D.5 1.
5053 Projektas "Semeli?kiø miestelio kompleksin? pl?tra" 2D.5 1.
5054 2D.5 1.
5055 Transporto paslaugø pajamos 2D.5 1.
50551 Transporto paslaugø pajamos  Eksportas 2D.5 1.
50552 Transporto paslaugø pajamos  ES Direktyva 2D.5 1.
50553 Transporto paslaugø pajamos 2D.5 1.
509 Nuolaidos, gr??inimai (–) 2D.5 1.
52 Kitos veiklos pajamos 2D.5 7.
5211 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas 2D.5 7.
5221 Kitos netipin?s veiklos pajamos 2D.5 7.
5231 ?alos atlyginimas 2D.5 10.
53 Finansin?s–investicin?s veiklos pajamos 2D.5 10.
532 Dividendø pajamos 2D.5 10.
533 Baudø ir delspinigiø pajamos 2D.5 10.
534 Investicijø perleidimo pelnas 2D.5 10.
535 Pal?kanø pajamos 2D.5 10.
536 Teigiama valiutø kursø pasikeitimo ?taka 2D.5 10.
538 Investicijø perkainojimo pajamos 2D.5 10.
539 Kitos finansin?s–investicin?s veiklos pajamos 2D.5 10.
54 Pagaut? 2D.5 10.
59 Pelno paskirstymas 2D.5
591 Pra?jusiø metø nepaskirstytasis pelnas 2D.5
592 Pervedimai i? rezervø 2D.5
593 Nepaskirstytasis nuostolis 2D.5
594 Akcininkø ?na?ai nuostoliams padengti 2D.5
6 S?NAUDOS 2D.5 2.
60 Parduotø prekiø ir suteiktø paslaugø savikaina 2D.5 2.
600 Parduotø prekiø ir suteiktø paslaugø savikaina 2D.5 2.
6000 Parduotø prekiø savikaina 2D.5 2.
6001 Melioracijos darbø ir keliø statybos savikaina 2D.5 2.
60011 Degalø tepalø s?naudos 2D.5 2.
60012 Med?iagø s?naudos 2D.5 2.
60013 Atsarginiø daliø s?naudos 2D.5 2.
60014 Ma?aver?io turto s?naudos 2D.5 2.
60015 Darbo u?mokes?io s?naudos 2D.5 2.
60016 Soc. draudimo s?naudos 2D.5 2.
60017 Transporto paslaugø s?naudos 2D.5 2.
60018 Grunto kasimo ir i?ve?imo paslaugos 2D.5 2.
60019 Nuomos s?naudos 2D.5 2.
6002 Transporto paslaugø savikaina 2D.5 2.
60021 Kelto paslaugø s?naudos 2D.5 2.
60022 Degalø, tepalø s?naudos 2D.5 2.
60023 Keliø mokes?io s?naudos 2D.5 2.
60024 Darbo u?mokes?io s?naudos 2D.5 2.
60025 Soc draudimo s?naudos 2D.5 2.
60026 Dienpinigiø s?naudos 2D.5 2.
60027 Kitos krovinio gabenimo i?laidos 2D.5 2.
60028 Kitos komandiruot?s i?laidos 2D.5 6.
60029 Atsarginiø daliø ir trump. turto s?naudos 2D.5 2.
6003 Projekto Semeli?kiø miestelio projekto s?naudos 2D.5 2.
6005 Atsargø padid?jimas /suma??jimas 2D.5 2.
61 Veiklos s?naudos 2D.5 5.
610 Pardavimø s?naudos 2D.5 5.
6100 Komisiniø tretiesiems asmenims s?naudos 2D.5 5.
6101 Pardavimø paslaugø s?naudos 2D.5 5.
6102 Skelbimø ir reklamos s?naudos 2D.5 5.
6103 Darbuotojø darbo u?mokes?io ir su juo susijusios s?naudos 2D.5 5.
6104 Kitos pardavimo s?naudos 2D.5 5.
6105 Gautos nuolaidos (–) 2D.5 5.
611 Bendrosios ir administracin?s s?naudos 2D.5 6.
6110 Banko aptarnavimo s?naudos 2D.5 6.
6111 Remonto ir eksploatacijos s?naudos 2D.5 6.
61111 Atsarginiø daliø s?naudos 2D.5 6.
61112 Tepalø s?naudos 2D.5 6.
61113 Padangø s?naudos 2D.5 6.
61114 Trumpalaikio turto s?audos ir pagalbiniø med?iagø s?naudos 2D.5 6.
61115 Remonto paslaugø s?naudos 2D.5 6.
61117 Elektros energijos s?naudos 2D.5 6.
61118 Kitos  eksplotacin?s s?naudos 2D.5 6.
6112 Mok?jimø tretiesiems asmenims s?naudos 2D.5 6.
61121 Technikiniø ap?i?rø s?naudos 2D.5 6.
6113 Draudimo s?naudos 2D.5 6.
61131 CMR draudimo s?naudos 2D.5 6.
61132 ?alios kortos draudimo s?naudos 2D.5 6.
61133 Darbuotojø gyvyb?s draudimas 2D.5 6.
61134 Sveikatos ir nelaimingø atsitikimø draudimo s?naudos 2D.5 6.
61135 CA draudimo s?naudos 2D.5 6.
61136 Kasko draudimas 2D.5 6.
6114 Darbuotojø darbo u?mokestis ir su juo susijusios i?laidos 2D.5 6.
61141 Darbuotojø darbo u?mokes?io s?naudos 2D.5 6.
61142 Darbuotojø soc draudimo s?naudos 2D.5 6.
61143 Nario mokes?io s?naudos 2D.5 6.
61144 Soc draudimas nuo gyvyb?s draudimo ?mokø 2D.5 6.
6115 Ilgalaikio turto nusid?v?jimo s?naudos 2D.5 6.
6116 Amortizacijos s?naudos 2D.5 6.
6117 Abejotinø skolø s?naudos 2D.5 6.
6118 Kitos bendrosios s?naudos 2D.5 6.
6119 Gautos nuolaidos (–) 2D.5 6.
612 Veiklos mokes?iø s?naudos 2D.5 6.
6121 Keliø mokes?io s?naudos 2D.5 6.
6122 Nekilnojamojo turto mokes?io s?naudos 2D.5 6.
6123 Neatskaitomo PVM s?naudos 2D.5 6.
6124 Aplinkos ter?imo mokes?io s?naudos 2D.5 6.
6125 ?em?s mokestis 2D.5 6.
6126 Transporto savininkø ir naudotojø mok.s?naudos 2D.5 6.
6127 U? ?registruotas transporto primones mokes?io s?naudos 2D.5 6.
6128 ?mokø ? garntin? fond? s?naudos 2D.5 6.
6129 Mokestis u? gamtos i?teklius 2D.5 6.
613 Turto vert?s suma??jimo s?naudos 2D.5 6.
6131 Atsargø vert?s suma??jimo s?naudos 2D.5 6.
6132 Nematerialaus turto vert?s suma??jimo s?naudos 2D.5 6.
6133 Materialaus ilgalaikio turto vert?s suma??jimo s?naudos 2D.5 6.
6134 Kito turto vert?s suma??jimo s?naudos 2D.5 6.
6135 Nura?yto turto likutin? vert? 2D.5 7.
614 Atid?jimø s?naudos 2D.5 6.
615 Kitos administracin?s s?naudos 2D.5 6.
6150 Parama 2D.5 6.
6151 Darbuotojø mokymo i?laidos 2D.5 6.
6152 Mok?tinos sumos tretiems asmenims (nema?inan?ios pelno) 2D.5 6.
6153 S?naudos nema?inan?ios pelno 2D.5 6.
62 Kitos veiklos s?naudos 2D.5 7.
621 Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis 2D.5 7.
622 Kitos s?naudos 2D.5 7.
63 Finansin?s–investicin?s veiklos s?naudos 2D.5 12.
630 Pal?kanø s?naudos 2D.5 12.
632 Investicijø vert?s suma??jimo s?naudos 2D.5 11.
633 Investicijø perleidimo nuostolis 2D.5 11.
635 Baudø ir delspinigiø s?naudos 2D.5 12.
636 Neigiama valiutø kursø pasikeitimo ?taka 2D.5 12.
637 Kitos finansin?s–investicin?s veiklos s?naudos 2D.5 12.
638 Investicijø perkainojimo s?naudos 2D.5 12.
64 Netekimai 2D.5 12.
65 Pelno mokes?iai 2D.5 14.
650 Socialinio mokes?io ?mokos 2D.5 14.
652 Pervedimai ? atid?tuosius pelno mokes?ius 2D.5 14.
69 Pelno paskirstymas 2D.5
690 Pra?jusiø metø nepaskirstytasis nuostolis 2D.5
691 Pervedimai ? ?statymo nustatytus rezervus 2D.5
692 Pervedimai ? kitus rezervus 2D.5
693 Nepaskirstytasis pelnas 2D.5
694 Dividendai 2D.5
696 Kiti paskirstymai 2D.5